onscroll=Funktioun (){ if(show_process==0 && more_images_num >0 && images_group_index < more_images_num){ var showflag=isMoreShow(); if(showflag){ Dokument.getElementById("advert_images_more").className='advert_images_more'; showMoreImages();//显示更多的图片 Dokument.getElementById("advert_images_more").className='advert_images_more advert_hide'; }aner{ Dokument.getElementById("advert_images_more").className='advert_images_more advert_hide'; } } } /** * 显示更多的图片 */ Funktioun showMoreImages(){ show_process=1; var contentbox=document.getElementById("advert_images_list_item"); var index=images_group_index+1; if(index < more_images_num){ var images=more_images[index]; Biller.forEach(item=>{ var lis=document.createElement('div'); lis.className = "advert-grid-item"; var link=document.createElement('a'); link.Titel = Artikel.alt; link.href = Artikel.link_url; link.dataset.src = item.src; link.dataset.alt = item.alt; link.className='advert_image_link'; link.innerHTML='
'; lis.appendChild(link); contentbox.appendChild (ass); lueden Bild (link, item.src, Artikel.alt); }); images_group_index=index; } show_process=0; } /** * 加载图片 * @param obj * @param src * @param alt */ Funktioun loadingImage(obj,src,alt){ var img=nei Bild(); img.onload=Funktioun (){ obj.innerHTML=""; obj.appendChild (dëst); } img.src=src; img.alt=alt; } /** * 更多的图标是否显示出来了 * @returs {boolean} */ Funktioun isMoreShow(){ lass offsetTop = document.getElementById("advert_images_more").offsetTop;//元素距离顶部的距离 loosse pageYOffset = Fënster.pageYOffset;//整个页面顶部滚动的高度 loosse innerHeight = Fënster.innerHeight;//网页可见的高度 if(offsetTop-pageYOffset < innerHeight){ zréck wouer; }aner{ zréck falsch; } } /** * 显示选择菜单 */ Funktioun showAllMenu(){ loosse Héicht = Dokument.Kierper.Scroll Héicht; Dokument.getElementById("advert_menu_all").className = "advert_menu_all"; Dokument.getElementById("advert_bg").className = "advert_bg"; Dokument.getElementById("advert_bg").Stil.Héicht = Héicht; konsoll.log (Héicht); } /** * 隐藏选择菜单 */ Funktioun hideAllMenu(){ Dokument.getElementById("advert_menu_all").className = "advert_menu_all advert_hide"; Dokument.getElementById("advert_bg").className = "advert_bg advert_hide"; } //----初始化数据------- // Fënster.onload=Funktioun (){ var content=document.getElementById("advert_moredata").Wäert; more_images=JSON.parse (Inhalt); more_images_num=more_images.Längt; var objs=document.getElementsByClassName("advert_image_link"); fir(var i=0;i< obj.length;i++){ var item=objs[i]; var alt=item.dataset.alt; var src=item.dataset.src; loadingImage(item,src,alt); } // }